Kirchenbucharchiv >>
Taufen der evang.-luth. Pfarrei Kloster Sulz 1556 - 1700               T - Z
<< blättern >>

Familienname

Vorname

Herkunft

Jahr

Nr.

Teichlein

Barbara

V:Gg./DB

1563

5

Teuber

Margaretha

V:S../LP

1594

1

Thoma

Johann Georg

V:Phil./Öst.

1649

5

Thoma

Johann Adam

V:JhKas./KlS

1694

9

Tiefel

Barbara

V:Kil./DB

1587

11

Treisch

Brigitta

V:?/DB

1577

13

Trifeider

Hans

V:Pl./DB

1656

4

Trifeider

Paul

V:Pl./DB

1658

2

Trifeider

Michael

V:Pl./DB

1661

6

Trifeider

Georg

V:Pl./DB

1663

9

Trifeider

Paul

V:Pl./BT

1670

3

Trifeider

Margaretha

V:Hs./LP

1679

17

Trifeider

Johann Georg

V:Gg./LP

1691

24

Trifeider

Johannes

V:Gg./LP

1693

13

Trifeider

Maria

V:Mic./DB

1694

1

Trifeider

Johann Adam

V:Gg./LP

1694

12

Trifeider

Maria

V:Mic./DB

1695

24

Trifeider

Johann Georg

V:Gg./LP

1696

17

Trifeider

Eva

V:Gg./LP

1697

17

Trifeider

Georg Michael

V:Mic./DB+

1698

25

Trifeider

Margaretha

V:Gg./LP

1699

6

Trifeider

Burkhard

V:Gg./LP

1700

19

Uffner

Johann Georg

V:JhGg./DB

1695

17

Uffner

Dorothea

V:JhGg./DB

1698

11

Uffner

Apollonia Dorothea

V:JhGg./DB

1700

10

Unbehauen

Margaretha

V:Mic./?

1649

7

Unbehauen

Magdalena

V:Gg./VE

1655

25

Unbehauen

Johannes

V:Gg./VE

1657

11

Unbehauen

Maria

V:Gg./VE

1658

17

Unbehauen

Johann Jakob

V:JhStef./BÜ

1666

21

Unbehauen

Magdalena

V:JhStef./BÜ

1668

21

Unbehauen

Margaretha

V:JhStef./BÜ

1670

7

Urban

Johann Martin

V:JhMrt./DB

1676

4

Utting

Johann Peter

V:JhLhd./BT

1689

6

Utting

Anna Katharina

V:Lhd./BT

1691

8

Utting

Maria Katharina

V:JhLhd./BT

1696

15

Utz

Apollonia

V:Gg./DB

1614

5

Utz

Georg

V:Gg./DB

1615

12

Utz

N.

V:?/DB

1617

15

Utz

Georg

V:Gg./DB

1618

1

Utz

Barbara

V:Gg./DB

1621

97

Utz

Georg

M:Bb./KlS

1626

11

Utzmann

Johann Leonhard

V:Jh./KlS

1670

4

Utzmann

Johann Kaspar

V:JhLrz./KlS

1674

5

V...

Kaspar

V:Ksp./?

1560

16

V...

Barbara

V:Gg./?

1600

19

Veizenhammer

Margaretha

V:Hs./Dürrw.

1695

14

Viering

Martha

V:Ksp./KlS

1559

1

Viering

Maria

V:Ksp./KlS

1562

19

Viering

Maria

V:Ksp./KlS

1563

23

Viering

Magdalena

V:Ksp./KlS

1565

23

Viering

Salome

V:Ksp./KlS

1567

13

Viering

Johannes

V:Ksp./KlS

1570

6

Viering

Johannes

V:Ksp./KlS

1574

8

Viering

Magdalena

V:Ksp./KlS

1575

15

Viering

Salome

V:Ksp./KlS

1577

15

Viezinger

Georg

V:Lhd./DB

1563

25

Vog...

Barbara

V:Ksp./?

1598

14

Vogt

Magdalena

V:Ksp./DB

1596

23

Vogt

Konrad

V:Ksp./?

1599

33

Vogt

Kaspar

V:Ksp./DB

1609

95

Vogtmann

Michael

V:Hs./BT

1590

12

Vogtmann

Leonhard

V:Hs./BT

1593

3

Vogtmann

Dorothea

V:Hs./BT

1594

22

Vogtmann

Leonhard

V:Hs./BT

1597

11

Vogtmann

Veit

V:Hs./BT

1599

27

Vogtmann

Georg

V:Mt./BT

1608

13

Vogtmann

Anna

V:Hs./BT

1609

21

Vogtmann

Barbara

V:Mt./?

1611

15

Vogtmann

Leonhard

V:Hs./BT

1611

23

Vogtmann

Anna

V:Hs./BT

1613

6

Vogtmann

Georg

V:Hs./DB

1614

14

Vogtmann

Apollonia

V:Mt./BT

1615

10

Vogtmann

Paul

V:Hs./KlS

1616

24

Vogtmann

N.

V:Mt./BT

1616

30

Vogtmann

Barbara

V:Phil./?

1617

99

Vogtmann

Anna

V:Hs./KlS

1618

3

Vogtmann

Anna

V:Phil./DB

1618

27

Vogtmann

Johannes

V:Phil./DB

1620

3

Vogtmann

Barbara

V:Hs./BT

1621

3

Vogtmann

Johannes

V:Mt./BT

1621

5

Vogtmann

Georg

V:Gg./ZG

1621

24

Vogtmann

N.

V:Phil./DB

1621

26

Vogtmann

Paul

V:Hs./BT

1623

13

Vogtmann

Johannes Veit

V:Mt./BT

1623

18

Vogtmann

Veit

V:Mic./?

1623

98

Vogtmann

Anna

V:Lhd./BT

1625

17

Vogtmann

Barbara

V:Lhd./?

1626

17

Vogtmann

N.

V:?/BT

1626

98

Vogtmann

Apollonia

V:Hs./BT

1628

4

Vogtmann

Walburga

V:Mt./BT

1628

10

Vogtmann

Walburga

V:Gg./BT

1628

16

Vogtmann

Georg

V:Gg./BT

1629

1

Vogtmann

Veit

V:Lhd./BT

1631

20

Vogtmann

Johann

V:Lhd./BT

1633

17

Vogtmann

Margaretha

V:Andr./DB

1648

2

Volk

Georg

V:Gfr./KlS

1622

2

Volk

Anna

V:Gfr./KlS

1627

5

W...

Kaspar

V:Hs./?

1561

9

Wacker

Leonhard

V:Wfg./DB

1558

19

Wacker

Walburga

V:Wfg./HÖM

1560

12

Wacker

Johannes

V:Wfg./HÖM

1566

3

Wacker

Wolfgang

V:Wfg./HÖM

1571

10

Wacker

Wolfgang

V:Wfg./HÖM

1578

12

Wacker

Margaretha

V:?/HÖM

1592

20

Wacker

Johannes

V:Vt./DB

1598

2

Wacker

N.

M:?/HÖM

1607

12

Wacker

Andreas

V:Andr./HÖM

1610

26

Wacker

Walburga

V:Andr./HÖM

1612

20

Wacker

N.

V:?/HÖM

1614

11

Wacker

Dorothea

V:Andr./HÖM

1616

12

Wacker

Johannes

V:Andr./HÖM

1620

9

Wacker

Apollonia

V:Andr./HÖM

1624

4

Wacker

Jakob

V:Andr./HÖM

1628

8

Wacker

Anna Barbara

M:M./HÖM

1642

3

Wagemann

Johann Georg

V:Andr./Waldhsn

1652

2

Wagner

Johannes

V:Mrt./DB

1557

2

Wagner

Michael

V:Mrt./DB

1559

13

Wagner

Barbara

V:Mt./DB

1561

12

Wagner

Maria

V:Andr./DB

1565

20

Wagner

Margaretha

V:Andr./DB

1567

22

Wagner

Martin

V:Mrt./DB

1573

21

Wagner

Johannes

V:Hs./DB

1610

23

Wagner

Anna

V:Ad./DB

1612

19

Wagner

Apollonia

V:Gg./DB

1618

14

Wagner

Georg

V:Gg./DB

1619

24

Wagner

Georg

V:Gg./DB

1620

20

Wagner

Johannes

V:Gg./DB

1622

5

Wagner

Eberhard

V:Gg./DB

1624

1

Wagner

Lorenz

V:Gg./DB

1630

7

Wagner

Wolf

V:Gg./DB

1632

5

Wagner

Leonhard

V:Gg./DB

1635

6

Wagner

Margaretha Barbara

V:Ad./?

1693

5

Walch

Margaretha

V:Hs./DB

1599

14

Waldhäuser

Georg

V:?/DB

1583

6

Waller

Michael

V:Vt./BW

1667

20

Walz

N.

V:?/KlS

1576

65

Walz

Margaretha

V:Chph./KlS

1579

7

Walz

Barbara

V:Chph./KlS

1581

2

Walz

Regina

V:Chph./KlS

1593

21

Walz

Viktor

V:Chph./KlS

1594

6

Walz

Jeremias Viktor

V:Chph./KlS

1595

18

Wass

Johannes

V:Gg./DB

1572

16

Weber

Johannes

V:Hs./LP

1572

19

Weber

Christoph

V:Pet./?

1599

3

Weber

Jakob

V:Pet./BW

1600

17

Weber

Anna

V:Pet./?

1602

21

Weber

Apollonia

V:Hs./DB

1619

1

Weber

Johannes

V:Hs./DB

1620

12

Weber

Georg

V:Gg./KlS

1624

12

Weger

Georg

V:Gg./DB

1579

4

Wehreisner

Susanna

V:Hs./DB

1602

28

Weiß

Johannes

V:Jak./DB

1558

12

Weiß

Simon

V:Lhd./DB

1569

18

Weiß

Georg

V:Gg./DB

1569

20

Weiß

Matthias

V:Lhd./DB

1571

9

Weiß

Michael

V:Lhd./DB

1571

15

Weiß

Johannes

V:Lhd./DB

1574

1

Weiß

Lukas

V:Gg./DB

1581

15

Weiß

Leonhard

V:Hs./DB

1590

10

Weiß

Ursula

V:Gg./DB

1592

3

Weiß

Georg

V:Gg./DB

1593

15

Weiß

Johannes

V:Gg./DB

1595

1

Weiß

Georg

V:Mic./DB

1601

10

Weiß

Michael

V:Mic./DB

1602

30

Weiß

Margaretha

V:Mic./DB

1604

15

Weiß

Georg

V:Mic./DB

1606

21

Weiß

Apollonia

V:Mic./DB

1612

15

Weiß

Johannes

V:Mic./DB

1619

15

Weiß

Georg

V:Gg./DB

1630

8

Weiß

Veit

V:Gg./DB

1632

8

Weiß

Johann Peter

V:JhGg./BW

1681

8

Weiß

Peter Stefan

V:JhGg./BW

1683

25

Welsch

Georg

V:HsPer./DB

1606

24

Welsch

Johannes

V:JhPer./DB

1608

5

Welter

Michael

V:Lhd./BS

1649

9

Wendhack

Johann Georg

V:Hs./BT

1670

20

Wenk

Leonhard

V:Hs./BT

1562

30

Wenk

Paul

V:Hs./BT

1565

4

Wenk

Barbara

V:Hs./BH

1578

7

Wenk

Johannes

V:Hs./BH

1579

13

Wenk

Johannes

V:Hs./BH

1581

16

Wenk

Melchior

V:Hs./BH

1583

3

Wenk

Lorenz

V:Hs./BH

1584

17

Wenk

Johannes

V:Hs./BH

1585

20

Wenk

Barbara

V:Ksp./DB

1587

7

Wenk

Johannes

V:Vt./DB

1587

20

Wenk

Georg

V:Hs./BH

1588

9

Wenk

Eberhard

V:Ksp./DB

1589

19

Wenk

Georg

V:Hs./BH

1589

22

Wenk

Margaretha

V:Hs./BH

1591

3

Wenk

Johannes

V:Gg./DB

1592

4

Wenk

Eva

V:Hs./BH

1592

8

Wenk

Magdalena

V:Ksp./DB

1592

22

Wenk

Johannes

V:Hs./BH

1593

9

Wenk

Georg

V:Gg./DB

1593

10

Wenk

Lorenz

V:Hs./BH

1594

18

Wenk

Andreas

V:Hs./BH

1594

19

Wenk

Leonhard

V:Hs./BH

1596

7

Wenk

Margaretha

V:Gg./DB

1598

24

Wenk

Walburga

V:Lhd./BT

1601

12

Wenk

Adam

V:Lhd./BT

1604

24

Wenk

Georg

V:Gg./BH

1611

1

Wenk

Barbara

V:Lhd./?

1611

98

Wenk

Georg

V:Lhd./BT

1612

8

Wenk

Georg

V:Gg./KlS

1616

10

Wenk

Adam

V:Lhd./BT

1617

12

Wenk

Johannes

V:Hs./DB

1618

8

Wenk

Anna

V:Lhd./BT

1618

28

Wenk

Georg

V:Ksp./BT

1619

26

Wenk

Johannes

V:Gg./KlS

1620

2

Wenk

Georg

V:Gg./DB

1620

11

Wenk

Tobias

V:Hs./DB

1621

4

Wenk

Anna

V:Gg./KlS

1623

4

Wenk

Elisabetha

V:Hs./DB

1623

17

Wenk

Apollonia

V:Gg./BH

1624

10

Wenk

Johannes

V:Gg./KlS

1625

21

Wenk

Georg

V:Gg./KlS

1626

5

Wenk

Johannes

V:Ksp./BT

1628

21

Wenk

Leonhard

V:Ksp./BT

1631

5

Wenner

Margaretha

V:Hs./KlS

1586

16

Wenner

Johannes

V:Hs./KlS

1590

8

Wenner

Wolfgang

V:Hs./KlS

1591

6

Wenner

Wolfgang

V:Hs./KlS

1592

11

Wenner

Wilhelm

V:Hs./KlS

1592

24

Wenner

Susanna

V:Hs./KlS

1595

9

Wenner

Maria

V:Hs./KlS

1597

7

Wenzel

Georg

V:Andr./DB

1599

10

Wenzel

Georg

V:Hs./DB

1616

11

Wesenbeck

Andreas

V:Hs./BT

1698

23

Wickerlein

Magdalena

V:Gg./DB

1572

18

Wickerlein

Johannes

V:Gg./DB

1574

10

Wickerlein

Johannes

V:Gg./BT

1583

2

Wickerlein

Leonhard

V:Pl./KlS

1598

5

Wiedler

Johann Konrad

V:Krd./KlS

1697

14

Wiedmann

Georg

V:Pet./KlS

1595

13

Wiedmann

Johannes

V:Pet./Kl

1596

28

Wiedmann

Peter

V:Pet./KlS

1598

20

Wiedmann

Kaspar

V:Pet./?

1600

20

Wiesener

Michael

V:Wlf./VE

1654

1

Wiesener

Abraham

V:Rup./DB

1655

22

Wiesener

Andreas

V:Rup./DB

1657

21

Wiesener

Martin

V:Rpr./DB

1661

19

Wiesener

Johann Martin

V:Rpr./DB

1662

19

Wiesener

Michael

V:Rpr./?

1664

12

Wiesener

Johann Michael

V:Rpr./DB

1667

9

Wiesinger

Georg Simon

V:Sim./BT

1653

5

Wiesinger

Walburga

V:Sim./BT

1656

6

Wiesinger

Johann Simon

V:Sim./BT

1658

14

Wiesinger

Maria

V:Abr./BT

1665

17

Wiesinger

Barbara

V:Abr./BT

1666

27

Wiesinger

Magdalena

V:JhSim./BT

1681

11

Wiesinger

Anna Magdalena

V:JhSim./BT

1682

13

Wiesinger

Johann Simon

V:JhSim./HF

1684

19

Wiesinger

Andreas

V:JhSim./BT

1684

20

Wiesinger

Margaretha

V:JhSim./BT

1685

17

Wiesinger

Andreas

V:JhSim./BT

1687

2

Wiesinger

Georg

V:JhSim./BT

1688

7

Wiesinger

Margaretha Barbara

V:JhSim./BT

1689

7

Wiesinger

Maria

V:JhSim./BT

1691

3

Wiesinger

Andreas

V:JhSim./BT

1691

4

Wiesinger

Eva Margaretha

V:JhSim./BT

1691

28

Wiesinger

Andreas

V:JhSim./BT

1693

20

Wiesinger

Andreas

V:JhSim./BT

1695

8

Wiesinger

Andreas

V:Sim./BT

1696

20

Wiesinger

Johann Martin

V:JhSim./BT

1699

11

Wietenberger

Barbara

V:?/BT

1577

11

Wild

Johannes

V:Hs./?

1580

15

Wingfelder

Magdalena

V:Gg./LP

1697

23

Wingfelder

Georg Adam

V:Gg./KlS

1700

18

Winterberger

Georg

V:Gg./BT

1575

6

Wirth

Andreas

V:Hs./DB

1654

3

Wirth

Maria

V:Hs./DB

1656

25

Wirth

Johann Georg

V:Hs./DB

1660

6

Wirth

Matthias

V:Sim./ZG

1661

4

Wirth

Margaretha

V:Andr./DB

1684

4

Wirth

Georg Lorenz

V:Andr./DB

1685

13

Wirth

Hans

V:Andr./DB

1687

1

Wirth

Johann Georg

V:Andr./DB

1689

11

Wirth

Anna Margaretha

V:Andr./DB

1691

12

Wirth

Johann Andreas

V:Andr./DB

1693

9

Wirth

Johann Martin

V:Andr./DB

1695

25

Wirth

Johann Andreas

V:Jak./ZG

1697

13

Wirth

Johann Thomas

V:Andr./DB

1697

22

Wirth

Matthias

V:Jak./ZG

1699

2

Wittum

Johann Michael

V:JhKas./KlS

1686

30

Wittum

Johann Adam

V:JhKas./KlS

1692

6

Wißmann

Susanna

V:Mrt./DB

1598

3

Wohnbacher

Georg

V:Mic./BT

1597

10

Wolf

Barbara

V:Ad./KlS

1584

20

Wucherer

Adam

V:Ad./DB

1614

18

Wucherer

Adam

V:Ad./DB

1614

19

Wucherer

N.

V:Ad./DB

1616

29

Wunderer

Helena Margaretha

V:Mic./DB

1654

17

Wunderer

Anna Elisabetha

V:Mic./DB

1655

27

Wunderer

Elisabetha

V:Mic./DB

1655

28

Wunderer

Magdalena

V:Mic./DB

1660

23

Wunderer

Anna Barbara

V:Mic./DB

1662

8

Wüst

Peter

V:Rüd./RÖ

1633

4

Wüstendörfer

N.

V:?/?

1576

80

Wüstendörfer

Leonhard

V:Ebh./DB

1618

13

Wüstendörfer

Eva

V:Ebh./DB

1623

8

Wüstinger

Georg Christoph

V:Gg./KlS

1612

11

Wüstinger

Georg

V:Gg./KlS

1613

11

Wüstinger

Anna Margaretha

V:Gg./KlS

1615

7

Wüstinger

Johann Friedrich

V:Gg./KlS

1616

17

Wüstinger

... Regina

V:Gg./KlS

1621

7

Wüstinger

Anna Barbara

V:Gg./KlS

1622

96

Zanzinger

Anna Katharina

V:Mrt./DB

1682

6

Zanzinger

Nikolaus

V:Mrt./DB

1684

24

Zanzinger

Anna Margaretha

V:Mrt./DB

1686

9

Zanzinger

Maria Margaretha

V:Mrt./DB

1687

23

Zanzinger

Katharina Margaretha

V:Mrt./DB

1687

24

Zanzinger

Andreas Paul

V:Mrt./DB

1689

20

Zeber

Margaretha

V:Gg./BH

1558

14

Zeh

Hans

V:Pl./KlS

1655

13

Zeh

Ursula

V:Pl./KlS

1656

13

Zeidler

Ursula

V:Jh./DB

1605

17

Zeilinger

Walburga

V:Sim./DB

1693

2

Zeilinger

Georg

V:Sim./DB

1695

6

Zeilinger

Maria

V:Sim./DB

1696

19

Zeilinger

Maria Barbara

V:Sim./DB

1698

30

Zeilinger

Johann Georg

V:Sim./DB

1700

20

Zeiner

N.

V:?/DB

1655

97

Zimmerer

Georg

V:Ben./?

1573

29

Zimmerer

Barbara

V:Mic./DB

1580

11

Zimmerer

Michael

V:Mic./DB

1589

27

Zimmerer

Magdalena

V:Mic./DB

1591

14

Zimmerer

Dorothea

V:Mic./DB

1596

30

Zimmerer

Veronika

V:Mic./DB

1598

9

Zimmerer

Barbara

V:Sim./?

1607

98

Zimmerer

Anna

V:Seb./?

1630

10

Zimmermann

Justina

V:GgMrt./BH

1664

15

Erstellt am  6. November 2012 durch Hans Ebert