Kirchenbucharchiv >>
Taufen der evang.-luth. Pfarrei Wieseth 1582 - 1700               T - Z
<< blättern >>

Familienname

Vorname

Herkunft

Jahr

Nr.

Tertschka

Anna Brigitta

V:JhWlh./BK

1681

37

Treutner

Adam Christoph

V:Chph./WI

1626

12

Uebel

Johann Burkhard

V:JhLhd./WI

1663

26

Uebel

Potentiana Maria

V:JhLhd./WI

1665

9

Uebel

Johann Christoph

V:JhLhd./WI

1666

35

Uebel

Helena Futitha

V:JhLhd./WI

1668

44

Uebel

Anna Jakobina

V:JhLhd./WI

1670

14

Uebel

Anna Sibylla

V:JhLhd./WI

1672

12

Uebel

N.

V:JhLhd./WI

1673

25

Uebel

Johann Christoph

V:JhBkh./WI

1693

24

Uebel

Benedikt Friedrich

V:JhBkh./WI

1696

8

Uebel

Philipp Alexander

V:JhBkh./WI

1697

34

Uebel

Susanna Margaretha

V:JhBkh./WI

1699

17

Uebel

Margaretha Sibylla

V:JhBkh./WI

1700

30

Uhlmann

Johannes

V:Mic./WI

1606

14

Uhlmann

Elisabetha

V:Mic./WI

1607

26

Uhlmann

Margaretha

V:Hs./DD

1609

15

Uhlmann

Andreas

V:Lhd./WI

1681

17

Uhlmann

Johann Andreas

V:JhLhd./WI

1683

32

Uhlmann

Margaretha Barbara

V:JhLhd./WI

1686

8

Uhlmann

Johann Adam

V:JhLhd./WI

1688

8

Uhlmann

Eva Margaretha

V:JhLhd./WI

1690

17

Uhlmann

Johann Georg

V:JhLhd./WI

1691

39

Uhlmann

Eva Maria

V:Jh./WI

1693

47

Ulrich

Leonhard

V:Chph./WI

1585

34

Ulrich

Leonhard

V:Chph./WI

1587

11

Ulrich

Anna

V:Chph./F

1590

5

Ulrich

Peter

V:Chph./WI

1595

2

Utzmann

Nikolaus

V:Mic./WI

1583

71

Utzmann

Dorothea

V:Mic./WI

1584

51

Utzmann

Margaretha

V:Mic./WI

1586

58

Utzmann

Barbara

V:Mic./WI

1588

7

Utzmann

Johann Andreas

V:Jh./FO

1593

46

Utzmann

Maria

V:Jh./WI

1595

27

Utzmann

Barbara

V:Hs./WI

1596

32

Utzmann

Margaretha

V:Hs./WI

1598

15

Utzmann

Johann Georg

V:Hs./FO

1599

19

Utzmann

Joachim

V:Hs./FO

1601

14

Utzmann

Georg

V:Hs./FO

1602

34

Utzmann

Paul

V:Hs./FO

1604

14

Utzmann

Lorenz

V:Hs./FO

1606

4

Utzmann

Maria Magdalena

V:Hs./FO

1607

31

Utzmann

Margaretha

V:Hs./FO

1608

46

Utzmann

Barbara

V:Hs./FO

1610

49

Utzmann

Sophia Dorothea

V:Hs./FO

1640

4

Valentin

Johann Christoph

V:Stef./BU

1667

10

Valentin

Johannes

V:Stef./BU

1668

35

Valentin

Johann Matthias

V:Mt./BU

1670

3

Valentin

Apollonia

V:Gg./BU

1670

21

Valentin

Anna Maria

V:Lhd./FO

1700

22

Vetter

Barbara

V:Gg./WI

1663

7

Vetter

Martha

V:Gg./WI

1664

16

Vetter

Thomas

V:Gg./WI

1666

26

Vogel

Maria

V:Lhd./WI

1588

4

Vogel

Veit

V:Gg./Reich.

1605

40

Vogel

Lorenz

V:Gg./Reich.

1605

41

Vogt

Andreas

V:Ad./FE

1614

32

Vogtmann

Ursula

V:Ad./SB

1644

8

Vogtmann

Christina

V:Ad./SB

1644

9

Vogtmann

Georg

V:Ad./SB

1645

24

Wader

Magdalena

V:Hs./MD

1632

20

Wagner

Georg

V:Gg./WI

1621

21

Wagner

Georg

V:Gg./AI

1625

1

Wagner

Burkhard

V:Hs./GW

1627

31

Wagner

Maria

V:Hs./AI

1628

19

Wagner

Walburga

V:Gg./AI

1629

18

Wagner

Anna

V:Hs./AI

1630

2

Wagner

Johann Georg

V:Gg./WZ

1643

13

Wagner

Sophia

M:Mg./WI

1643

23

Wagner

Johann Veit

V:Gg./WZ

1645

20

Wagner

Georg

V:Gg./WZ

1647

22

Wahler

Margaretha

V:Hs./WI

1591

13

Wahler

Johannes

V:Hs./WI

1592

30

Walch

Elisabetha

V:Hs./UM

1605

35

Walker

Konrad

V:Hs./WI

1621

44

Walter

Ursula

V:Anst./DD

1594

1

Walter

Apollonia

V:Hs./WI

1594

7

Walter

Walburga

V:Anst./DD

1595

25

Walter

Johannes

V:Anst./DD

1597

18

Walter

Georg

V:Anst./DD

1601

13

Walter

Adam

V:Mt./OM

1619

2

Walter

Agnes

V:Mt./OM

1622

26

Walter

Katharina

V:Gg./AI

1626

37

Walter

Maria

V:Gg./WI

1632

18

Walter

Georg

V:Gg./WI

1637

1

Walter

Dorothea

V:Gg./WI

1643

9

Walter

Andreas

V:Gg./WI

1645

8

Walter

Johannes

V:Mic./DE

1651

10

Walter

Christina

V:Mic./DE

1655

14

Walter

Johann Michael

V:Andr./WI

1666

39

Walter

Johann Georg

V:Andr./WI

1668

8

Walter

Johann Michael

V:Andr./BÖ

1669

34

Walter

Maria

V:Andr./BÖ

1672

13

Walter

Apollonia

M:Kt./LÖ

1672

30

Walter

Barbara

V:Andr./BÖ

1674

28

Walter

Maria Barbara

V:Andr./BÖ

1676

36

Walter

Johann Adam

V:Andr./BÖ

1679

11

Walter

Johann Leonhard

V:Andr./BÖ

1681

30

Walter

Johann

V:Andr./DD

1682

38

Walter

Egidius

V:Andr./DD

1683

40

Walter

Johann Leonhard

V:Andr./DD

1685

45

Walter

Johann Leonhard

V:Andr./DD

1687

4

Walter

Georg Peter

V:Andr./DD

1690

31

Walter

Andreas

V:Andr./DD

1693

18

Walter

Andreas

V:Andr./DD

1695

39

Walter

Apollonia

V:JhGg./DD

1697

40

Walter

Johann Andreas

V:Andr./DD

1700

5

Walter

Maria Barbara

V:JhGg./DD

1700

32

Wartmann

Johann Wolf

V:Wlf./FO

1656

21

Weber

Barbara

V:Gg./MS

1601

12

Weber

Magdalena

V:Gg./HÄ

1607

47

Weber

Stefan

V:Andr./WI

1623

50

Weber

Peter

V:Mrt./?

1625

11

Weber

Anna

V:Andr./WI

1626

11

Weber

Anna Maria

V:Andr./WI

1627

32

Weber

Georg

V:Andr./WI

1628

54

Weber

Eva Barbara

V:JhWlh./FO

1681

34

Weber

Johann Georg

V:JhWlh./FO

1684

40

Weber

Johannes

V:JhWlh./FO

1686

46

Wechsler

Leonhard

M:?/F

1641

18

Weckerlein

Kaspar

V:Hs./SB

1642

5

Weckerlein

Michael

V:Ksp./OS

1668

6

Weckerlein

Johann Kaspar

V:Ksp./OS

1669

21

Weckerlein

Ursula

V:Ksp./OS

1670

25

Weckerlein

N.

V:Ksp./OS

1672

3

Weckerlein

Christina

V:Ksp./OS

1672

45

Weckerlein

Eva

V:Ksp./OS

1674

33

Weckerlein

Maria Eva

V:Ksp./OS

1677

41

Weckerlein

Thomas

V:Ksp./OS

1679

49

Weckerlein

Margaretha

V:Ksp./OS

1682

41

Weckerlein

Maria Barbara

V:Ksp./OS

1686

9

Weckerlein

Kaspar

V:Ksp./OS

1688

35

Weckerlein

Johann Michael

V:Mic./OS

1699

32

Weger

Johannes

V:Lhd./AS

1590

26

Weger

Andreas

V:Lhd./AS

1591

47

Weger

Margaretha

V:Lhd./AS

1594

27

Weger

Georg

V:Lhd./AS

1596

21

Weger

Leonhard

V:Lhd./MS

1598

27

Weger

Ursula

V:Lhd./LÖ

1603

10

Weger

Johannes

V:Hs./MD

1621

46

Weger

Georg

V:Hs./MD

1624

13

Weger

Maria

V:Hs./MD

1626

31

Weger

Margaretha

V:Hs./MD

1628

36

Weger

Bartholomäus

V:Hs./MD

1630

32

Weidner

Leonhard

V:Mic./GW

1584

1

Weidner

Katharina

V:Lhd./GW

1586

4

Weidner

Georg

V:Mic./GW

1588

37

Weidner

Anna

V:Mic./GW

1591

32

Weidner

Maria

V:Mic./GW

1597

7

Weidner

Michael

V:Lhd./GW

1616

22

Weidner

Bartholomäus

V:Lhd./GW

1618

16

Weidner

Georg

V:Lhd./GW

1620

13

Weidner

Leonhard

V:Lhd./GW

1622

14

Weidner

Thomas

V:Brt./OS

1643

22

Weidner

Walburga

V:Mic./OS

1645

25

Weidner

Katharina

V:Brt./OS

1646

25

Weidner

Johann Georg

V:Mic./OS

1646

28

Weidner

Peter

V:Mic./OS

1648

5

Weidner

Georg Simon

V:Lhd./OS

1648

15

Weidner

Walburga

V:Brt./OS

1648

16

Weidner

Maria

V:Gg./OS

1649

3

Weidner

Eva

V:Gg./OS

1650

13

Weidner

Maria

V:Brt./OS

1650

16

Weidner

Margareth

V:Mic./OS

1651

6

Weidner

Michael

V:Brt./OS

1652

10

Weidner

Ludwig

V:Mic./OS

1652

16

Weidner

Adam

V:Gg./OS

1652

19

Weidner

Johannes

V:Lhd./OS

1653

18

Weidner

Michael

V:Mic./OS

1654

3

Weidner

Johannes

V:Brt./OS

1654

7

Weidner

Thomas

V:Gg./OS

1655

24

Weidner

Margaretha

V:Brt./OS

1656

8

Weidner

Kunigunda

V:Mic./OS

1656

13

Weidner

Michael

V:Lhd./OS

1656

17

Weidner

Johann Georg

V:Mic./OS

1658

9

Weidner

Andreas

V:Gg./OS

1658

17

Weidner

Leonhard

V:Lhd./OS

1659

16

Weidner

Eva

V:Brt./OS

1660

5

Weidner

Johannes

V:Mic./OS

1661

16

Weidner

Joachim

V:Lhd./OS

1661

28

Weidner

Johann Georg

V:Brt./OS

1661

30

Weidner

Simon

V:Gg./OS

1671

10

Weidner

Katharina

V:Gg./OS

1672

17

Weidner

Maria

V:Gg./OS

1674

6

Weidner

Anna Maria

V:Pet./OS

1674

19

Weidner

Anna Katharina

V:Gg./OS

1675

28

Weidner

Georg Simon

V:Pet./OS

1675

29

Weidner

Anna Maria

V:Ad./OS

1676

12

Weidner

Sabina

V:Gg./OS

1677

45

Weidner

Kaspar

V:Pet./OS

1678

14

Weidner

Anna

V:Ad./OS

1678

29

Weidner

Johann Georg

V:Gg./OS

1680

7

Weidner

Thomas

V:Pet./OS

1680

41

Weidner

Margaretha

V:Ad./OS

1682

6

Weidner

Johann Leonhard

V:Mic./OS

1682

27

Weidner

Matthias

V:Pet./OS

1683

5

Weidner

Eva Christina

V:Gg./OS

1683

24

Weidner

Barbara

V:Mic./OS

1684

17

Weidner

Andreas

V:Ad./OS

1684

41

Weidner

Andreas

V:Mic./OS

1685

36

Weidner

Johann Matthias

V:Jh./OS

1685

38

Weidner

Katharina

V:Mic./OS

1686

10

Weidner

Eva

V:Pet./OS

1686

38

Weidner

Adam

V:Mic./OS

1686

40

Weidner

Kaspar

V:Gg./OS

1687

1

Weidner

Maria Ursula

V:Jh./OS

1687

42

Weidner

Johann Georg

V:Mic./OS

1688

7

Weidner

Sibylla

V:Pet./OS

1689

11

Weidner

Andreas

V:Jh./OS

1689

21

Weidner

Maria Barbara

V:Mic./OS

1689

31

Weidner

Maria Eva

V:JhGg./OS

1690

2

Weidner

Johann Adam

V:Mic./OS

1690

10

Weidner

Margaretha

V:Mic./OS

1690

28

Weidner

Anna Margaretha

V:Jh./OS

1690

39

Weidner

Barbara

V:Mic./OS

1691

25

Weidner

Johann Kaspar

V:Andr./OS

1692

8

Weidner

Anna Maria

V:Mic./OS

1692

18

Weidner

Johann Jakob

V:Pet./OS

1692

19

Weidner

Johann Michael

V:Jh./OS

1692

29

Weidner

Anna Katharina

V:Jh./OS

1693

49

Weidner

Apollonia

V:Mic./OS

1694

15

Weidner

Dorothea

V:Jh./OS

1694

28

Weidner

Anna Maria

V:Andr./OS

1694

34

Weidner

Johann Michael

V:Mic./OS

1695

32

Weidner

Maria Margaretha

V:Jh./OS

1696

11

Weidner

Veit

V:Mic./OS

1696

45

Weidner

Andreas

V:Mic./OS

1696

46

Weidner

Eva

V:Mic./OS

1698

5

Weidner

Abraham

V:Jh./OS

1698

12

Weidner

Maria Barbara

V:Andr./OS

1698

38

Weidner

Eva Margaretha

V:Jh./OS

1700

33

Weidner

Anna Margaretha

V:Mic./OS

1700

50

Weinberger

Margaretha

V:Blt./WI

1596

10

Weinberger

Kaspar

V:Blt./WI

1599

18

Weinberger

Andreas

V:Blt./WI

1601

37

Weinberger

Georg

V:Blt./WI

1604

19

Weinberger

Eva

V:Blt./WI

1623

23

Weinberger

Adam

V:Blt./WI

1624

43

Weinberger

Michael

V:Blt./WI

1626

4

Weinberger

Georg

V:Gg./WI

1627

10

Weinberger

Adam

V:Gg./WI

1629

6

Weinberger

Apollonia

V:Blt./WI

1629

25

Weinberger

Kunigunda

V:Gg./WI

1631

12

Weinberger

Balthasar

V:Blt./WI

1631

33

Weiß

Stefan

V:Gg./WI

1604

51

Weiß

Leonhard

V:Lrz./GW

1619

4

Weiß

Adam

V:Lrz./GW

1622

53

Weiß

Katharina

V:Lrz./GW

1624

19

Weiß

Sibylla

V:Mic./WI

1626

16

Weiß

Maria

V:Hs./KD

1644

2

Weiß

Johannes

V:Hs./KD

1645

2

Weiß

Leonhard

V:Hs./KD

1645

3

Weiß

Johannes

V:Ksp./OM

1646

14

Weiß

Johann Jakob

V:Hs./KD

1647

19

Weiß

Apollonia

V:Ksp./Kön.

1648

4

Weiß

Anna

V:Hs./KD

1648

14

Weiß

Johannes

V:Hs./KD

1650

5

Weiß

Johann Jakob

V:Th./HÄ

1694

17

Weiß

Georg Matthias

V:Th./HÄ

1697

6

Weiß

Anna Katharina

V:Th./HÄ

1699

29

Wela

Christina

V:Flo./Heid.

1609

42

Weller

Margaretha

V:Mt./HÄ

1687

6

Wellinger

Eva

V:Stef./BE

1647

14

Wendel

Christina

V:Lhd./WI

1608

13

Wender

Margaretha

V:Mic./WI

1583

68

Wender

Anna

V:Mic./WI

1585

21

Wender

Barbara

V:Mic./WI

1586

49

Werner

Sophia Dorothea

V:Jh./SB

1640

5

Werner

Johann Karl

V:Hs./SB

1642

6

Werner

Johann Karl

V:Hs./SB

1644

7

Werner

Johann Georg

V:Hs./SB

1645

9

Werner

Margaretha

V:Hs./SB

1646

4

Werner

Barbara Ursula

V:Hs./SB

1646

5

Werner

Sabina

V:Lhd./FO

1650

8

Wernlein

Johann Andreas

V:Jh./WI

1667

24

Wernlein

Andreas

V:Jh./WI

1669

20

Wernlein

Johann Georg

V:Hs./WI

1670

24

Wernlein

Andreas

V:Hs./WI

1672

1

Wernlein

Johann Martin

V:Jh./WI

1673

28

Wernlein

Johann Konrad

V:Jh./WI

1674

45

Wernlein

Johann Adam

V:Jh./WI

1676

22

Wernlein

Johann Georg

V:Jh./WI

1677

24

Wernlein

Eva Margaretha

V:Jh./WI

1679

7

Wernlein

Johannes

V:Hs./WI

1680

14

Wernlein

Eva Elisabetha

V:Jh./WI

1681

18

Wernlein

Elisabetha

V:Jh./WI

1682

31

Wernlein

Johann Michael

V:Jh./WI

1683

42

Wernlein

Elisabetha

V:Jh./WI

1684

38

Wernlein

Maria Elisabetha

V:Jh./WI

1687

28

Wernlein

Johann Thomas

V:JhAndr./WI

1690

50

Wernlein

Anna Maria

V:JhAndr./WI

1692

11

Wernlein

Johann Leonhard

V:JhAndr./WI

1694

31

Wernlein

Johann Jakob

V:JhAndr./WI

1696

25

Wernlein

Ursula Margaretha

V:JhAndr./WI

1698

19

Wernlein

Maria Ursula

V:JhKrd./WI

1699

8

Wernlein

Maria Barbara

V:JhAndr./WI

1700

9

Wernlein

Anna Margaretha

V:JhKrd./WI

1700

49

Weth

Adam

V:Gg./FO

1623

22

Weth

Veronika

V:Hs./FO

1624

40

Weth

N.

V:Mic./?

1631

6

Wied

Katharina

V:Mic./GW

1625

50

Wiedemann

Margaretha

V:Hs./OM

1592

40

Wiedemann

Barbara

V:Hs./OM

1595

10

Wiedemann

Georg

V:Hs./OM

1598

19

Wiedemann

Konrad

V:Mic./WI

1608

4

Wiedemann

Maria

V:Gg./UM

1610

8

Wiedemann

Margaretha

V:Mic./WI

1611

4

Wiedemann

Ursula

V:Jak./AS

1612

8

Wiedemann

Georg

V:Jak./HÄ

1614

12

Wiedemann

Magdalena

V:Jak./HÄ

1618

32

Wiedemann

Matthäus

V:Jak./HÄ

1620

34

Wiedemann

Johann Georg

V:Andr./Pf.

1696

27

Wiesinger

Margaretha

V:Abr./MS

1668

49

Wiesinger

N.

V:Abr./MS

1670

4

Wiesinger

Margaretha

V:Abr./MS

1671

4

Wiesinger

Apollonia

V:Abr./MS

1674

5

Wiesinger

Barbara

V:Ad./GW

1674

34

Wiesinger

Andreas

V:Ad./GW

1675

26

Wiesinger

Eva

V:Abr./MS

1676

1

Wiesinger

Maria

V:Abr./MS

1679

10

Wiesinger

Matthias

V:Abr./MS

1680

29

Wilhelm

Ursula

V:JakFr./UM

1654

8

Wilhelm

Christina

V:JakFr./Stgm.

1662

19

Windeisen

Apollonia

V:Isc./WI

1583

48

Windeisen

Maria Magdalena

V:Isc./WI

1584

52

Windeisen

Tobias

V:Isk./WI

1586

15

Windeisen

Peter

V:Isc./WI

1587

27

Windeisen

Abraham

V:Isc./WI

1589

33

Winhöfer

Johann Wolfgang

V:Jh./FO

1671

19

Winhöfer

Susanna Katharina

V:Jh./FO

1672

44

Winhöfer

Johann Jakob

V:Jh./FO

1675

21

Winhöfer

Johann Andreas

V:Jh./FO

1676

40

Winhöfer

Apollonia

V:Jh./FO

1678

21

Winkler

Margaretha

V:Mks./BE

1645

4

Winkler

Michael

V:Mks./BE

1648

18

Winter

Johannes

V:Hs./AI

1609

12

Winterbauer

Apollonia

V:GgPet./BK

1671

29

Winterbauer

Matthias

V:GgPet./BK

1673

19

Winterbauer

Anna Katharina

V:GgPet./BK

1675

20

Winterbauer

Georg

V:GgPet./BK

1677

14

Wißmer

Regina

V:Ksp./HÄ

1665

7

Wolf

Apollonia

V:Hs./FD

1583

18

Wolf

Anna

V:Mic./AI

1583

62

Wolf

Johannes

V:Mic./AI

1585

24

Wolf

Barbara

V:Mic./AI

1586

68

Wolf

Ursula

V:Andr./FO

1587

22

Wolf

Ursula

V:Andr./FO

1588

33

Wolf

Georg

V:Mic./AI

1589

8

Wolf

Georg

V:Andr./FO

1590

2

Wolf

Simon

V:Wlf./LEH

1590

39

Wolf

Magdalena

V:Mic./AI

1591

19

Wolf

Martin

V:Andr./FO

1592

49

Wolf

Stefan

V:Mic./AI

1592

53

Wolf

Margaretha

V:Andr./FO

1594

40

Wolf

Sebastian

V:Mic./AI

1595

16

Wolf

Michael

V:Andr./FO

1596

37

Wolf

Walburga

V:Mic/AI

1597

20

Wolf

Georg

V:Brt./FO

1597

23

Wolf

Andreas

V:Andr./FO

1598

17

Wolf

Margaretha

V:Mic./AI

1599

6

Wolf

Johannes

V:Brt./WI

1604

26

Wolf

Jakob

V:Brt./WI

1606

26

Wolf

Johannes

V:Mic./WI

1624

33

Wolf

Hans

V:Mic./WI

1626

23

Wolf

Michael

V:Mic./WI

1631

2

Wolf

Maria

V:Andr./FO

1631

5

Wolf

Peter

V:Mic./WI

1632

39

Wolf

Margaretha

V:Andr./FO

1632

45

Wolf

Johann Jakob

V:Jh./FO

1664

11

Wüst

Michael

V:Hs./WI

1603

35

Wüst

Johannes

V:Hs./WI

1605

17

Wüst

Maria

V:Hs./WI

1607

10

Wüst

Michael

V:Hs./WI

1608

15

Wüst

Apollonia

V:Hs./WI

1608

16

Wüst

Apollonia

V:Hs./WI

1611

27

Wüst

Georg

V:Hs./WI

1613

17

Wüst

Adam

V:Mic./WI

1628

24

Wüst

Maria

V:Mic./WI

1629

38

Wüst

Margaretha

V:Mic./WI

1632

28

Wüst

Bartholomäus

V:Mic./FO

1644

21

Zeber

Katharina

V:Mic./FE

1600

24

Zeber

Maria

V:Mic./FE

1602

30

Zeber

Johannes

V:Mic./FE

1604

24

Zeber

Anna

V:Gg./FE

1608

24

Zeber

Eva

V:Pet./LEH

1614

25

Zeber

Ursula

V:Pet./LEH

1616

29

Zeber

Eva

V:Andr./DE

1638

4

Zeber

Johann Konrad

V:Andr./DE

1639

8

Zeber

Jakob

V:Andr./DE

1639

8

Zeber

Andreas

V:Andr./DE

1641

10

Zeber

Maria Magdalena

V:Andr./DE

1643

2

Zeber

Sabina

V:JhKrd./AS

1663

13

Zeber

Barbara

V:Andr./DD

1664

18

Zeber

Susanna

V:Krd./AS

1665

20

Zeber

Anna

V:Andr./DD

1666

9

Zeber

Michael Johann

V:Krd./AS

1667

21

Zeber

Maria

V:Andr./DD

1668

12

Zeber

Elisabetha

V:Ksp./BU

1669

14

Zeber

Eva

V:Andr./DD

1669

33

Zeber

Anna Maria

V:JhKrd./AS

1669

43

Zeber

Matthias

V:JhKrd./AS

1671

17

Zeber

Bartholomäus

V:Andr./DD

1671

21

Zeber

Margaretha

V:JhKrd./AS

1672

39

Zeber

Anna Maria

V:Andr./DD

1672

48

Zeber

Johann Michael

V:JhKrd./AS

1675

10

Zeber

Ursula

V:Andr./DD

1675

24

Zeber

Apollonia

V:JhKrd./AS

1677

18

Zeber

Susanna

V:Andr./DD

1678

8

Zeber

Eva

V:JhKrd./AS

1679

26

Zeber

Adam

V:Andr./DD

1680

15

Zeber

Johann Konrad

V:JhKrd./AS

1682

12

Zeber

Margaretha Barbara

V:Andr./DD

1684

19

Zeber

Georg

V:Andr./DD

1686

42

Zeber

Barbara

V:Andr./DD

1688

23

Zeber

Johannes

V:Andr./DD

1688

24

Zeber

Andreas

V:Andr./DD

1690

45

Zeber

Thomas

V:Andr./DD

1694

40

Zeber

Johann Georg

V:JhMic./DD

1695

30

Zeber

Maria

V:JhMic./AS

1697

26

Zeber

Georg Michael

V:JhMic./AS

1698

41

Zeber

Johann Michael

V:JhMic./AS

1700

13

Zeh

Ursula

V:Gg./FD

1585

11

Zeh

Margaretha

V:Hs./LÖ

1586

67

Zeh

Dorothea

V:Hs./LÖ

1588

29

Zeh

Thomas

V:Hs./LÖ

1589

50

Zeh

Johannes

V:Hs./LÖ

1591

22

Zeh

Johannes

V:Mrt./LÖ

1592

8

Zeh

Margaretha

V:Mrt./LÖ

1592

9

Zeh

Maria

V:Hs./LÖ

1593

16

Zeh

Walburga

V:Mrt./LÖ

1593

17

Zeh

Elisabetha

V:Mrt./LÖ

1593

18

Zeh

Georg

V:Gg./FO

1593

44

Zeh

Eva

V:Mrt./LÖ

1594

26

Zeh

Bartholomäus

V:Hs./LÖ

1594

37

Zeh

Anna

V:Gg./FO

1595

13

Zeh

Apollonia

V:Mrt./LÖ

1596

5

Zeh

Anna

V:Hs./LÖ

1597

26

Zeh

Leonhard

V:Mrt./LÖ

1597

45

Zeh

Leonhard

V:Hs./LÖ

1598

48

Zeh

Magdalena

V:Mrt./LÖ

1599

13

Zeh

Eva

V:Hs./LÖ

1600

10

Zeh

Maria

V:Mrt./LÖ

1601

9

Zeh

Apollonia

V:Hs./LÖ

1601

27

Zeh

Anna

V:Hs./LÖ

1603

16

Zeh

Margaretha

V:Mrt./ZM

1603

30

Zeh

Martin

V:Hs./LÖ

1604

53

Zeh

Georg

V:Mrt./ZM

1605

12

Zeh

Peter

V:Hs./LÖ

1606

23

Zeh

Johannes

V:Hs./MD

1623

16

Zeh

Walburga

V:Hs./MD

1623

16

Zeh

Eva

V:Brt./LÖ

1624

58

Zeh

Margaretha

V:Hs./MD

1625

45

Zeh

Dorothea

V:Brt./LÖ

1626

5

Zeh

Bartholomäus

V:Th./?

1626

21

Zeh

Martin

V:Hs./LÖ

1626

33

Zeh

Maria

V:Brt./LÖ

1627

29

Zeh

Maria

V:Hs./MD

1627

43

Zeh

Katharina

V:Hs./MD

1627

43

Zeh

Johannes

V:Hs./LÖ

1628

10

Zeh

Georg

V:Brt./LÖ

1629

14

Zeh

Maria

V:Hs./LÖ

1629

29

Zeh

Paul

V:Jh./LÖ

1630

36

Zeh

Balthasar

V:Gg./ZM

1631

1

Zeh

Simon

V:Brt./LÖ

1631

16

Zeh

Peter

V:Hs./LÖ

1632

2

Zeh

Eva

V:Hs./MD

1632

16

Zeh

Ursula

V:Gg./WI

1632

21

Zeh

Maria

V:Gg./WI

1632

21

Zeh

Maria

V:Hs./LÖ

1633

13

Zeh

Johann Georg

V:Gg./ZM

1633

18

Zeh

Rebekka

V:Pet./WI

1643

4

Zeh

Georg Friedrich

V:Gg./WZ

1645

12

Zeh

Michael

V:Gg./FO

1647

1

Zeh

Leonhard

V:Gg./WZ

1648

3

Zeh

Anna Margaretha

V:Ulr./WI

1678

5

Zeh

Johann Andreas

V:Ulr./WI

1679

22

Zeller

Katharina

V:Ksp./WI

1591

50

Zeller

Barbara

V:Hs./WI

1593

2

Zeller

Michael

V:Ksp./WI

1593

40

Zeller

Peter

V:Hs./OS

1594

2

Zeller

Margaretha

V:Hs./WI+

1595

4

Zeller

Michael

V:Hs./OS

1595

44

Zeller

Barbara

V:Ksp./WI

1597

47

Zeller

Maria

V:Ksp./WI

1599

36

Zeller

Ursula

V:Hs./OS

1600

28

Zeller

Thomas

V:Ksp./WI

1600

50

Zeller

Maria

V:Ksp./WI

1602

14

Zeller

Heinrich

V:Ksp./WI

1603

37

Zeller

Thomas

V:Hs./OS

1603

46

Zeller

Johannes

V:Ksp./WI

1608

1

Zeller

Margaretha

V:Ksp./WI

1608

2

Zeltner

Christina

V:Mic./AI

1591

52

Zeltner

Martin

V:Mich./AI

1594

45

Zeltner

Margaretha

V:Mic./AI

1603

36

Zeltner

Johannes

V:Mic./AI

1606

47

Zeltner

Michael

V:Mic./AI

1612

35

Zeltner

Jakob

V:Mic./AI

1613

23

Zeltner

Jakob

V:Mic./AI

1614

19

Zeltner

Michael

V:Mic./AI

1616

12

Zeltner

Georg

V:Mic./AI

1618

13

Zeltner

Georg

V:Mrt./AI

1620

10

Zeltner

Bartholomäus

V:Mic./AI

1621

31

Zeltner

Anna

V:Mrt./AI

1623

11

Zier

Margaretha

V:Gg./Kön.

1649

2

Zink

Margaretha Barbara

V:Wlh./FO

1688

32

Zink

Andreas

V:Wlh./FO

1689

34

Zinnecker

Anna Maria

V:Mt./WOH

1688

22

Zinnecker

Eva Maria

V:Mt./WOH

1691

3

Zinnecker

Michael

V:Mt./WOH

1693

13

Erstellt am  23. März 2013 durch Hans Ebert